فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۴۴ مطلب در دی ۱۳۹۹ ثبت شده است


 

دانلود گام به گام تاریخ یازدهم pdf – (ریاضی – تجربی – انسانی) 

معرفی فصل های حل تمرین تاریخ یازدهم


 

فصل اول : اولین فصل گام به گام تاریخ یازدهم در رابطه با حکومت قاجار از آقامحمّدخان تا محمّد شاه می باشد.

 

فصل دوم : دومین فصل حل تمرین تاریخ یازدهم درابطه دوران ناصرالدین شاه  بحث میکنه.

 

فصل سوم : در رابطه با زمینه های نهضت مشروطه توضیح  می دهد.

 

فصل چهارم : در رابطه با آغاز حرکت مردم علىه استبداد و پىروزى نهضت مشروطه می باشد.

 

فصل پنجم و ششم : در رابطه با مشروطه در دورهٔ محمّد على شاه و دورهٔ دوم مشروطه(1288-1293ش)  می باشد.

 

فصل هفتم و هشتم : درابطه با کودتاى 1299 و تثبىت قدرت رضاخان به بحث می پردازد.

 

فصل نهم و دهم :  این بخش حل تمرین تاریخ یازدهم وىژگى هاى حکومت رضاشاه و سقوط رضاشاه  می پردازد.

 

+16 فصل دیگر کتاب تاریخ 

enlightenedجهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:

 

 

لینک۱

 

 لینک۲

 

لینک۳

 

لینک۴


 

 

دانلود گام به گام هندسه یازدهم pdf


 

معرفی فصل های حل تمرین هندسه یازدهم


 

فصل اول : اولین فصل گام به گام هندسه یازدهم در رابطه با مباحث دایره می باشد.

 

فصل دوم : در رابطه با تبدیل های هندسی و کاربردها می باشد.

 

فصل سوم :آخرین بخش حل تمرین هندسه یازدهم به روابط طولی در مثلث می پردازد
 

enlightenedجهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:

 

لینک۱

 

 لینک۲

 

لینک۳

 

لینک۴


 

 

 

گام به گام عربی پایه یازدهم-رشته ریاضی و تجربی


 

کتاب عربی یازدهم از هفت درس تشکیل شده است


 

معرفی درس های عربی پایه یازدهم

 

اَلدَّرْسُ الْاوَّلُ :  مِنْ آیاتِ الَْخلاقِ + اِسْمُ التَّفْضیلِ وَ اسْمُ الْمَکانِ + حِوارٌ فی سوقِ مَشهَد

 

اَلدَّرْسُ الثّانی :  فی مَحْضَِ الْمُعَلِّمِ + أُسْلوبُ الشَّطِ وَ أَدَواتُهُ

 

اَلدَّرْسُ الثّالِثُ :  عَجائِبُ الَْشْجارِ + الْمَعْرِفَةُ وَ النَّکِرَةُ + حِوارٌ فی الْمَلعَبِ الرّیاضیِّ

 

اَلدَّرْسُ الرّابِعُ :  آدابُ الکْلَامِ + الَجُْملةَُ بعَْدَ النکَِّرَةِ

 

اَلدَّرْسُ الْخامِسُ:  الَکِْذْبُ مِفْتاحٌ لکِلُِّ شٍَّ + ترَجَمَةُ الفِْعْلِ المُْضارِع (1)+ حِوارٌ فی الصَّیدَلیَّةِ

 

اَلدَّرْسُ السّادِسُ:   آنّه ماری شیمِل + تَرجَمَةُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ (2)

 

اَلدَّرْسُ السّابِعُ:  تَأثیرُ اللُّغَةِ الْفارِسیَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ + مَعانی الَْفعالِ النّاقِصَةِ + حِوارٌ مَعَ الطَّبیبِ 

enlightenedجهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:

 

 

 

لینک۱

 

 لینک۲

 

لینک۳

 

لینک۴


 

 

 

گام به گام کتاب کار زبان پایه یازدهم-سه رشته

کتاب کار زبان یازدهم از 3 درس تشکیل شده است

 

معرفی درس های کتاب کار زبان پایه یازدهم

L E S S O N 1:  understanding people


L E S S O N 2:  A Healthy Lifestyle


L E S S O N 3: Art and culture

 

enlightenedجهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:

 

heartلینک1

heart لینک2

heartلینک3

heartلینک4

 

 

گام به گام جغرافیا ناحیه ای پایه یازدهم-رشته انسانی

 

کتاب جغرافیا ناحیه ای یازدهم از یازده درس تشکیل شده است

 

معرفی درس های جغرافیا ناحیه ای پایه یازدهم

فصل اول :  ناحیه چیست
درس 1- معنا و مفهوم ناحیه
درس 2- انسان و ناحیه

فصل دوم :  :نواحی طبیعی
درس 3- نواحی آب و هوایی
درس 4 -ناهمواری ها و اشکال زمین
درس 5- نواحی زیستی

فصل سوم :  نواحی انسانی
درس 6- نواحی فرهنگی
درس 7- نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت )
درس 8 -نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)

فصل چهارم : :نواحی سیاسی
درس 9- معنا و مفهوم ناحیه ی سیاسی
درس 10 -کشور، یک ناحیه ی سیاسی
درس 11- ژئوپلیتیک
 
 
 
 

enlightenedجهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:

 

heartلینک1

heart لینک2

heartلینک3

heartلینک4

 

 

گام به گام آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم-رشته تجربی و ریاضی

 

علوم تجربی پایه یازدهم از چهار فصل تشکیل شده است که در نمودار پایین به بررسی بخش های مختلف کتاب آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم میپردازیم.

 

 

 
معرفی درس های کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم

فصل اول :  کلّیات
کار در آزمایشگاه و ایمنی
الف آشنایی با محیط آزمایشگاه
ب کار گروهی
پ توصیه های عمومی
ت نشانه های ایمنی
ث جلوگیری از حوادث
ج موقعیت اضطراری
روش علمی

فصل دوم :  دوم: آزمایش های مربّی
1 مقاومت الکتریکی سنگ ها و کانی های مختلف
2 استخراج آهن با کبریت
3 زورآزمایی با شیمی
4 شبیه و شبیه تر
5 رنگ آمیزی با عنصر
6 جنگل سیاه
7 واکنش زمان سنج
8 واکنش بطری آبی
9 برهم کنش بارهای الکتریکی
10 نمایش میدان الکتریکی
11 مداد نورافشان
12 آهن ربا و جریان الکتریکی
13 حلقه پَرّان
14 قطار مغناطیسی
15 مولد جریان برق

فصل سوم :  آزمایش های دستورالعملی
1 تعیین درصد تخلخل آبخوان
2 رسم نیم رخ عارضه نگاری (توپوگرافی)
3 شناسایی کانی های مشابه و همرنگ
4 مشاهده اثرات تغییر فشار اسمزی بر یاخته های گیاهی
5 بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان فعالیت آنزیم ها
6 مشاهده انواع پلاست در یاخته های گیاهی
7 آشنایی با کارکرد دستگاه عصبی
8 مراحل رشد مگس سرکه و بررسی صفات ظاهری آن
9 کرک های گیاهی
10 رویش دانه
11 کشت باکتری های دهان و سطح پوست
12 درصد خلوص کانسنگ مس
13 شیمی در پزشکی
14 انرژی در واکنش های شیمیایی
15 فعالیت آنزیم در pH های گوناگون
16 تهیه گاز جوشکاری
17 سردتر از یخ
18 چراغ افروز شیمیایی
19 لایه ای براق به رنگ طلا
20 پر و خالی شدن خازن ها
21 مدار و دستگاه های اندازه گیری الکتریکی
22 مقاومت ویژه رساناهای فلزی
23 دیود نور گسیل و قانون اهم

فصل چهارم :  آزمایش های کاوشگری
1 آب های آلوده را چگونه تصفیه کنیم ؟
2 اختلاف ساعت کشورهای مختلف را چگونه  محاسبه می کنند؟
3 چگونه درجه سختی مجموعه کانی های خود را تعیین می کنید؟
4 چرا مساحت سرزمین های قطبی بر روی نقشه، بزرگ تر از اندازه واقعی است؟
5 تحمل گویچه های (گلبول های)قرمز چقدر است؟
6 بنیه من چقدر است؟
7 ارزش غذایی کدام سبزیجات بیشتر است؟
8 چه رابطه ای بین شدت و رنگ نور و میزان فتوسنت وجود دارد؟
9 چگونه در مقیاس کوچک فلز استخراج کنیم؟
10 انرژی موجود در مواد غذایی چگونه اندازه گیری می شود ؟
11 چگونه از مواد سازگار با محیط، پلاستیک تهیه کنیم؟
12 درصد جرمی اسید سرکه سنتی چقدر است ؟
13 عامل جابه جایی تعادل چیست؟
14 آیا هر عنصری از برقکافت محلول آن به دست می آید؟
15 چگونه یک برق نما (الکتروسکوپ)ساده و حساس بسازیم؟
16 بارهایی که به یک جسم رسانا داده می شود، کجا می روند؟
17 چگالی سطحی بار الکتریکی در کدام قسمت های رسانا بیشتر است؟
18 چگونه یک موتور الکتروستاتیک بسازیم؟
19 چگونه دمای تقریبی سیم درون لامپ روشن را به دست آوریم ؟
20 مقاومت های متغیر وابسته، چه نقشی در مدارها دارند؟
21 باتری های با نیروی محرکه یکسان، چه تفاوتی با هم دارند؟
22 چگونه آهنربا درست کنیم و خاصیت مغناطیسی آن را از بین ببریم؟
23 چگونه موتور الکتریکی ساده بسازیم؟
24 چگونه یک بلندگوی ساده بسازیم؟
25 مواد از نظر مغناطیسی چه ویژگی هایی دارند؟
26 سازوکار مبدل های الکتریکی چگونه است؟
27 چگونه انرژی الکتریکی را بدون سیم انتقال دهیم ؟
 
 

 

enlightenedجهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:

 

heartلینک1

heart لینک2

heartلینک3

heartلینک4

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  * لیست 100 عدد فایل کتاب،علوم سیاسی،درس،جزوه ،زبان،،حقوق،پاورپوینت  و سایر موارد(بروز)

ردیف

عنوان

1

دانلود رایگان فایل لباس مناسب خواستگاری با فرمت pdf

2

دانلود رایگان فایل net annotated با فرمت pdf

3

دانلود تست 99 کنکوری آزمون قلم چی

4

دانلود رایگان فایل داستان زیبای حقیقت با فرمت pdf

5

دانلود رایگان فایل tipe shakhsiat hamsargozini با فرمت pdf

6

دانلود رایگان فایل shabakehaye rayanei با فرمت pdf

7

دانلود رایگان فایل sub idx با فرمت pdf

8

دانلود رایگان فایل shegeftihaye zistshenasi با فرمت pdf

9

دانلود رایگان فایل seyr tarikhi tejarat با فرمت pdf

10

دانلود رایگان فایل raze afarinesh jahan با فرمت pdf

11

دانلود رایگان فایل red passions با فرمت pdf

12

دانلود رایگان فایل poroje با فرمت pdf

13

دانلود رایگان فایل pand bozorgan با فرمت pdf

14

جی تی ای سن اندرس اندرویدانگلیسی با مود های مختلف عالی هست

15

مقاله ترجمه شده با عنوان: اثر مدل‌های مختلف آشفتگی بر ویژگی های احتراق و انتشار شعله های هیدروژن و هوا

16

پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان چهارم : دیدار دوست

17

دانلود رایگان فایل نامه ای به الاق با فرمت pdf

18

دانلود رایگان فایل فرهنگ لغت جامع با 1500 لغت بسیار مهم انگلیسی با فرمت pdf

19

دانلود رایگان فایل قند خون با فرمت pdf

20

دانلود کتاب صوتی تاریخ تمدن اسلام نوشته جرجی زیدان

21

دانلود رایگان فایل مهندسی فناوری اطلاعات با فرمت pdf

22

دانلود رایگان فایل dvd farsi sub با فرمت pdf

23

دانلود رایگان فایل موتورها و مولدها با فرمت pdf

24

دانلود رایگان فایل cooking food با فرمت pdf

25

دانلود رایگان فایل anbar usermanual با فرمت pdf

26

دانلود رایگان فایل کمر درد با فرمت pdf

27

دانلود رایگان فایل معمای هویدا با فرمت pdf

28

ماجراهای سایسی خرگوشه

29

کتاب گروه درمانگریی شناختی- رفتاری ازرندی ای مک کب، پیترجی بایلینگpdf

30

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب 357 تابلو اعلانات مسجدنما هفته اول بهمن ۱۳۹۹

31

دانلود رایگان کتاب معجزه اشتیاق( دوجلد)

32

کتاب صوتی کلیدهای پرورش‌ هوش عاطفی‌ در کودکان و نوجوانان از جان گاتمن

33

دانلود رایگان کتاب آرامش بی کران هربرت بنسن

34

دانلود رایگان زندگینامه جبار باغچه بان به قلم خودش

35

آزمون پیشرفته ادراک دیداری فراستیگ( DTVP)

36

کتاب صوتی علم النفس احدی

37

نمونه سوالات آزمون اول و دوم و سوم دوره ضمن خدمت مهارت‌ های‌ ارتقایی

38

دانلود رایگان کتاب حیات ذهن هانا آرنت( دوجلد)

39

کتاب صوتی چرا برخی ازدواج‌ها موفق هستند و برخی دیگر شکست می‌خورند جان گاتمن

40

دانلود عکس هوایی کوه دماوند

41

دانلود رایگان دیوان اسدالله خلعتبری(کتاب جنگل)

42

کتاب صوتی استفاده یا سوء استفاده از زمان

43

دانلود رایگان فایل rasaneh تکنولوژی های جدید ارتباطی در کشور های در حال توسعه با فرمت pdf

44

دانلود رایگان کتاب حالا برای ازدواج آماده اید با فرمت pdf

45

دانلود رایگان فایل خوشبختی در ازدواج سنتی یا مدرن با فرمت pdf

46

دانلود رایگان فایل 150 نکته زندگی با فرمت pdf

47

دانلود رایگان فایل عقیدتی سیاسی با فرمت pdf

48

دانلود رایگان فایل باغبانی عمومی با فرمت pdf

49

دانلود رایگان فایل تاریخچه انرژی های نو با فرمت pdf

50

دانلود رایگان فایل مشهد الرضا با فرمت pdf

51

دانلود رایگان فایل نامه های تبلیغاتی با فرمت pdf

52

پاورپوینت معادن روباز

53

دانلود رایگان فایل ابزار قدرتمند بازاریابی با فرمت pdf

54

دانلود رایگان کتاب آیین زندگی ( اخلاق کاربردی) احمد حسین شریفی

55

کتاب صوتی آن سان که انسان می اندیشد جیمز آلن

56

دانلود پاورپوینت زمین شناسی - معادن روباز

57

کتاب صوتی انرژی بخشیدن به ذهن و زندگی لری آیورسان

58

کتاب صوتی قدرت الهام و ندای درونی وین دایر

59

Jannah 5.2.1 - روزنامه مجله اخبار BuddyPress AMP

60

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گرینلند در 33 اسلاید

61

کتاب صوتی ۵۰ ایده کسب و کار از ایلان ماسک جرج ایلین

62

دانلود رایگان کتاب صوتی دختر شینا

63

کتاب صوتی حقایقی درباره دروغ جف هانکوک

64

مینی مکانیک

65

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر پراگ در 30 اسلاید

66

دانلود رایگان فایل بیماری های ناگهانی با فرمت pdf

67

دانلود رایگان فایل ترانه های مرتضی محمدی با فرمت pdf

68

کتاب صوتی دره ها و قله ها اسپنسر جانسون

69

کتاب صوتی کنترل زندگیتان را بدست بگیرید آنتونی رابینز

70

دانلود رایگان فایل جنگ روانی آمریکا بر ایران با فرمت pdf

71

دانلود رایگان فایل 100 test با فرمت pdf

72

دانلود رایگان فایل آخرین پیغام خدا با فرمت pdf

73

دانلود رایگان قایل 181 داستان با فرمت pdf

74

دانلود رایگان فایل احترام به تفاوت زندگی زناشویی با فرمت pdf

75

دانلود رایگان فایل ازدواج بدون شکست با فرمت pdf

76

دانلود رایگان فایل مجموعه اموزش های رباتیک با فرمت pdf

77

دانلود رایگان فایل کاهش استرس با ذهن آگاهی با فرمت pdf

78

کتاب صوتی چطور قهرمان زندگی خود باشیم زیگ زیگلار

79

کتاب صوتی چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ اسپنسر جانسون

80

کتاب صوتی ۵۰ توصیه از وارن بافت برای ثروتمند شدن (جرج ایلین)

81

کتاب صوتی ۵۰ تکنیک کارآفرینی از ریچارد برانسون مشهورترین تاجر دنیا (جرج ایلین)

82

کتاب صوتی خدایا کجایی از جان بیور

83

Sahifa 5.7.5 - پاسخگو اخبار وردپرس / مجله / موضوع بلاگ

84

دانلود کتاب هاله درمانی با دستان شفابخش pdf

85

درسنامه نورولوژی (اعصاب) کرمی 2 جلد

86

پاورپوینت امامت، تداوم رسالت درس پنجم دین و زندگی یازدهم علوم تجربی و ریاضی

87

پاورپوینت مسئولیت های پیامبر درس چهارم دین و زندگی یازدهم علوم تجربی و ریاضی

88

پاورپوینت معجزه جاویدان درس سوم دین و زندگی یازدهم علوم تجربی و ریاضی

89

پاورپوینت تداوم هدایت درس دوم دین و زندگی یازدهم علوم تجربی و ریاضی

90

پاورپوینت هدایت الهی درس اول دین و زندگی یازدهم علوم تجربی و ریاضی

91

حسابداری مالیاتی

92

حسابرسی 1 - مقدم، خرم آبادی، لشگرآرا - حسابداری پیام نور - pdf

93

جزوه حقوق تطبیقی

94

جزوه دزس حسابرسی 2

95

جزوه حقوق محیط زیست

96

کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری

97

کتاب صوتی ماه به روایت آه از ابوالفضل زرویی نصرآباد

98

جی تی ای وی اندروید با حجم بالا وبا گرافیک عالی ps4

99

کتاب صوتی بیش‌تر حقوق بگیرید برایان تریسی

100

دانلود رایگان کتاب کلام خلاق رکسانا خوشابی

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  * لیست 100 عدد فایل جغرافیا،کتاب،علوم سیاسی،موبایل،درس،جزوه ،زبان،،کامپیوتر،پاورپوینت  و سایر موارد(بروز)

ردیف

عنوان

1

دانلود رایگان فایل اطلاعات استان اردبیل با فرمت pdf

2

دانلود رایگان فایل اطلاعات استان اصفهان با فرمت pdf

3

کتاب مبانی مدیریت دولتی طاهره فیضی و سیاوش رضایی فصل 8

4

پاورپوینت وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا درس هفتم دین و زندگی یازدهم

5

پاورپوینت پیشوایان اسوه درس ششم دین و زندگی یازدهم علوم تجربی و ریاضی

6

حسابداری صنعتی - مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای

7

دانلود کتاب درسنامه فارسی جراحی لارنس 2019 احمدزاده جلد 1

8

حل تمرین اصول حسابداری 2 استاد نوروش

9

حل المسائل فیزیک هالیدی جلد دوم (الکتریسیته و مغناطیس)

10

اصول حسابداری 1

11

کتاب آناتومی به زبان ساده دکتر نیکروش

12

تشریح جامع مسائل هوش مصنوعی رویکردی نوین استوارت راسل - پیتر نورویگ

13

خلاصه کتاب مکاتب و آراء تربیتی (جرالد گوتک)

14

دانلود کتاب صوتی ایلگار دخترم از فهیمه پوریا

15

کتاب آخرین نامه معشوق - جوجو مویز

16

رساله دکتری شهرسازی با عنوان مدیریت بازآفرینی شهری با تاکید بر فرآیندهای حکمروایی محلی

17

کتاب صوتی گرگ و میش هوای خرداد ماه از احمد زیدآبادی

18

دانلود کتاب سیر عشق اثری از آلن دوباتن

19

کتاب صوتی زنی که مهم نبود از سونیا پرنل

20

اولین و تنها آموزش صوتی طراحی الگوریتم رشته کامپیوتر در ایران

21

کتاب صوتی اسطوره های موازی از ج.ف.بیرلین

22

تحقیق درباره ورزش شنا در 83 ص

23

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر ورشو در 25 اسلاید

24

کتاب صوتی معامله زندگی از فردریک بکمن

25

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر گدانسک در 17 اسلاید

26

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور لهستان در 46 اسلاید

27

کتاب صوتی برانگیخته با ابدیت از جان بیور

28

پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان چهارم : کودک شجاع

29

پاورپوینت درس نماز در کوهستان هدیه های آسمان چهارم دبستان

30

sssssssssssssssssssssssssas

31

دانلود کتاب Remote Sensing Geology

32

WPBakery 6.5.0 - سازنده صفحه ویژوال آهنگساز

33

کتاب کامل روانشناسی فیزیولوژیکی جیمز کالات ترجمه یحیی سید محمدی

34

دانلود کتاب کامل روانشناسی پرورشی نوین علی اکبر سیف

35

خرید و دانلود کتاب جبر خطی هافمن زبان فارسی 555 صفحه pdf

36

دانلود کتاب درسنامه روانپزشکی کرمی

37

WP AMP 9.3.16 - صفحات سریع موبایل برای وردپرس

38

دانلود کتاب سوالات تینک روانپزشکی کرمی

39

نمونه سوال ریاضی 2

40

جزوه روش های عددی در مکانیک خاک

41

انواع دستگاهای شوک

42

خرید و دانلود کتاب اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی (کامل) به صورت pdf

43

قیمت و خرید و دانلود کتاب pdf هنر رنگ اثر یوهانس ایتن 226 صفحه زبا ن فارسی این کتاب ما را با مباحث علمی و عملی رنگ شناسی و تئوری رنگها آشنا می کند

44

شخصیت شناسی یونگ

45

Elementor Pro 3.0.9

46

پاورپوینت کتاب روانشناسی هیلگارد بصورت pdf

47

خرید و دانلود گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک شامل 6فصل تعداد صفحات 86 به صورت pdf

48

8نمونه سئوالات زبان انگلیسی پایه هشتم بصورت فایل word

49

داروهای مورد نیاز در آمبولانس

50

دانلود رایگان کتاب کمیاب مابعدالطبیعه ارسطو

51

Yoast Seo Premium 15.6.2 - افزونه SEO WordPress

52

دانلود رایگان فایل اطلاعات استان ایلام با فرمت pdf

53

دانلود رایگان فایل اطلاعات استان بوشهر با فرمت pdf

54

دانلود رایگان فایل چشم طلایی با فرمت pdf

55

دانلود رایگان فایل اسامی هفت روز هفته با فرمت pdf

56

دانلود رایگان فایل زنی برای زندگی با فرمت pdf

57

دانلود رایگان کتاب کائنات هوایت را دارد از گابریل برن استین

58

درسنامه روش تجویز دارو و نسخه نویسی در بیماریهای شایع کودکانpdf

59

دانلود رایگان فایل هرزه نگاری با فرمت pdf

60

دانلود رایگان فایل مردان و زنان زمینی با فرمت pdf

61

دانلود رایگان فایل کتاب کوچک اهداف با فرمت pdf

62

دانلود رایگان فایل گام به گام تمامی دروس دبیرستان اپ اندروید

63

دانلود رایگان فایل دعوا نمک زندگیست با فرمت pdf

64

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر نوک در 25 اسلاید

65

دانلود رایگان فایل حکایت آن مرد غریب با فرمت pdf

66

دانلود رایگان فایل جذبه شخصی با فرمت pdf

67

دانلود رایگان فایل 64 تکنیک یادگیری سریع با فرمت pdf

68

دانلود رایگان فایل دایره المعارف جذب ثروت پول با فرمت pdf

69

دانلود رایگان فایل انتخاب صحیح همسر با فرمت pdf

70

دانلود رایگان فایل بله گرفتن از عروس با فرمت pdf

71

دانلود رایگان فایل تکنیک های دوران نامزدی با فرمت pdf

72

دانلود رایگان فایل هجوم اعراب به ایران با فرمت pdf

73

کتاب صوتی قدرت تمرکز دنیل گلمن

74

دانلود رایگان فایل زبده ی تاریخ کرد و کردستان با فرمت pdf

75

دانلود رایگان فایل مراحل نگارش مقاله با فرمت pdf

76

دانلود Principles of Macroeconomics

77

کتاب صوتی افزایش قدرت اراده کلی مک گونیگال

78

کتاب صوتی 24 قانون بدست آوردن قدرت رابرت گرین

79

کتاب صوتی قوانین موثر رشد و تغییر فردی جان ماکسول

80

کتاب صوتی قوانین نانوشته تجارت دابلیو جی کینگ

81

سورس ربات مدیریت هاست سیپنل

82

کتاب صوتی قطار کارآفرینی دارن هاردی

83

دانلود رایگان فایل فرهنگ و تمدن ترک و کرد با فرمت pdf

84

دانلود رایگان فایل divane iraj mirzaa با فرمت pdf

85

دانلود رایگان فایل درآمد از سایت های کلیکی با فرمت pdf

86

دانلود رایگان فایل تاثیر ظاهر بر اعتماد به نفس با فرمت pdf

87

دانلود رایگان فایل 80 tiroid با فرمت pdf

88

دانلود رایگان فایل اختلالات خورد و خوراک با فرمت pdf

89

دانلود رایگان فایل آموزش جامع رایانه با فرمت pdf

90

دانلود رایگان فایل agahi estekhdam با فرمت pdf

91

دانلود رایگان فایل aloodegie hava با فرمت pdf

92

دانلود رایگان فایل aeene zartosht با فرمت pdf

93

دانلود رایگان فایل 7 dastan با فرمت pdf

94

دانلود رایگان فایل ده اصل اعتماد به نفس با فرمت pdf

95

دانلود رایگان فایل the secret راز ستارگان تاریک با فرمت pdf

96

دانلود رایگان فایل 26 نکته کوتاه و کلیدی برای ثروت با فرمت pdf

97

دانلود رایگان فایل افکار معجزه گر با فرمت pdf

98

دانلود رایگان فایل ghodrat daroon با فرمت pdf

99

دانلود رایگان فایل zhesthaye akasi با فرمت pdf

100

دانلود رایگان فایل android secret codes با فرمت pdf

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  * لیست 100 عدد فایل جغرافیا،کتاب،علوم سیاسی،درس،جزوه ،طراحی،کتاب صوتی و سایر موارد(بروز)

ردیف

عنوان

1

دانلود رایگان فایل سفری به دیار الموت، لرستان و ایلام pdf

2

دانلود رایگان فایل اسپینوزا pdf

3

دانلود رایگان فایل گیتا شناسی ایران و جهان pdf

4

دانلود رایگان فایل خرد، عدالت و نوگرایی pdf

5

دانلود رایگان فایل ناظم حکمت نمونه هایی از ادبیات منظوم ترک pdf

6

گزارش فرهنگی دانشگاه فرهنگیان

7

شکافهای اجتماعی میان بلوچها و غیر بلوچها در سیستان و بلوچستان

8

دانلود پاورپوینت کامل و آماده جغرافیا 3 دوازدهم

9

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب 2

10

کتاب ضروریات بیوشیمی دکتر رضا محمدی

11

دانلود پاورپوینت درس ششم جغرافیا 3 دوازدهم مدیریت مخاطرات طبیعی

12

دانلود پاورپوینت درس پنجم جغرافیا 3 دوازدهم انواع و ویژگی های مخاطرات طبیعی

13

دانلود پاورپوینت درس چهارم جغرافیا 3 دوازدهم مدیریت حمل ونقل

14

دانلود پاورپوینت درس سوم جغرافیا 3 دوازدهم ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل

15

دانلود رایگان فایل ایران و مسئلۀ هسته‌ای با فرمت pdf

16

زیست شناسی پرتوی

17

دانلود رایگان فایل فراموش کردن شکست عشقی مخرب با فرمت pdf

18

دانلود پاورپوینت درس دوم جغرافیا 3 دوازدهم مدیریت شهر و روستا

19

دانلود رایگان فایل شهر نشینی در ایران با فرمت pdf

20

درسنامه دین و زندگی دوازدهم قدرت پرواز ۱۰ ص pdf

21

دانلود رایگان فایل ما بردگان چه راه طولانی را پیموده‌ایم فرمت pdf

22

دانلود پاورپوینت درس اول جغرافیا 3 دوازدهم جغرافیای سکونتگاه ها

23

درسنامه دین و زندگی دوازدهم سنتهای خدا در زندگی ۲۵ ص pdf

24

درسنامه دین و زندگی دوازدهم درس فقط برای او ۳ ص pdf

25

دانلود رایگان فایل روسو و انقلاب با فرمت pdf

26

درسنامه دین و زندگی دوازدهم درس توحید و سبک زندگی ۱۷ صpdf

27

دانلود رایگان فایل بدنسازی با خام گیاهخواری با فرمت pdf

28

دانلود رایگان فایل امام حسین و ایران با فرمت pdf

29

درسنامه دین و زندگی دوازدهم درس اول هستی بخش ۵ ص pdf

30

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی جان براتون

31

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی ( پیام نور) اثر جولی پلنت ترجمه اکبر رضایی

32

درسنامه دین و زندگی دوازدهم تمدن جدید و مسئولیت ما ۱۲ ص pdf

33

درسنامه دین و زندگی دوازدهم پایه های استوار ۱۲ ص pdf

34

درسنامه دین و زندگی دوازدهم بازگشت ۱۴ ص pdf

35

درسنامه دین و زندگی دوازدهم احکام الهی۱۳ ص pdf

36

درسنامه درس دوم دین وزندگی دوازدهم یگانه بی همتا ۶ ص pdf

37

دعای برای دفع سحر و جادو

38

جزوه حقوق سازمانهای بین المللی

39

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی باکتریوفاژها در 36 اسلاید

40

کسب بیت کوین باکمترین سرمایه

41

کارت ویزیت با فرمت EPS

42

دانلود پروژه ابزار آلات ساختمانی ppt

43

شخصیت های کارتونی قسمت اول

44

دانلود رایگان شیمی معدنی 1 آقا بزرگ و ملاردی

45

دانلود کتاب صوتی دلاوران پارت ایران در زمان اشکانیان از کریم علیزاده

46

وکتورهای مختلف هنری و قلب

47

مدل سه بعدی رینگ ماشین مدلسازی شده در کتیا + قابل ویرایش و شخصی سازی

48

کتاب صوتی سفر روح سیری در جهان‌های معنوی دیدار از طبقات مختلف برزخ با هیپنوتیزم از مایکل نیوتون

49

تقویم میلادی کودکانه و پوسترهای فانتزی

50

دانلود رایگان کتاب دوقرن سکوت عبدالحسین زرین کوب

51

دانلود رایگان کتاب رواقی گری روزانه (زبان اصلی)

52

دانلود رایگان کتاب چگونه نفوذ کنیم جان سی مکسول

53

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور کنیا در 54 اسلاید

54

دانلود رایگان کتاب مقدس معامله گری بر اساس کندل

55

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی تاریخ و تمدن وایکینگ ها در 33 اسلاید

56

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی تاریخ و تمدن سلت ها (کلت ها) در 21 اسلاید

57

دانلود رایگان کتاب صوتی 21 روش عالی برای ازدواج با مرد دلخواهتان

58

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور سیشل در 27 اسلاید

59

کتاب صوتی یک ایده ماندگار چطور ساخته می شود؟ چیپ هیث

60

کارت ویزیت لایه باز دندانپزشکی

61

کتاب صوتی هوشمندانه کار کنید سخت کار نکنید مایکل لوبایف و جک کالیس

62

کتاب صوتی هنر رزم سون تزو

63

کارت ویزیت لایه باز کاشت ناخن

64

دانلود رایگان کتاب صوتی عقده مادر در روابط زن و مرد

65

کتاب صوتی 24 جلد2 رابرت گرین

66

کتاب صوتی هیولای درونت را بیدار کن آنتونی رابینز

67

کتاب صوتی برای موفق شدن حتما لازم نیست با استعداد باشید جان ماکسول

68

کتاب صوتی همسایه میلیونر توماس جی استنلی

69

کتاب صوتی هک رشد رایان هالیدی

70

کتاب صوتی هدیه اسپنسر جانسون

71

تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ازخود بیگانگی اجتماعی در میان دانشجویان با تأکید بر دینداری

72

تحقیق بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی و عادات واره ها بر طلاق عاطفی درزنان

73

پاورپوینت درس اول زبان هفتم My Name

74

دانلود کتاب سوالات تینک گوش و حلق و بینی کرمی

75

جزوه آیین دادرسی مدنی 1

76

آموزش کدنویسی و ساخت پنل کاربردی در وردپرس

77

دانلود کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس

78

کارت ویزیت لایه باز upvc

79

کتاب فیزیولوژی انسانی ویژه رشته‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی نسخه PDF

80

گزارش کاراموزی رشته مهندسی عمران در واحد عمرانی شهرداری

81

شبکه حسگر بی سیم

82

کارت ویزیت لایه باز سوغات سرا

83

کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه زنانه

84

کتاب مصاحبه با تاریخ (اوریانا فالاچی)

85

کتاب دو قرن سکوت

86

کتاب جنگ و صلح

87

دانلود کتاب صوتی ماورای طبیعی شدن اثر دکتر جو دیسپنزا به همراه نسخه pdf کتاب

88

کتاب تاریخ جهانگشای جوینی

89

کتاب تاریخ جامع ادیان

90

دانلود متن کامل 6 دفتر مثنوی معنوی مولانا بر اساس کلاله خاور با فرمت ورد+ مقدمه ای در شرح حال مولانا

91

دانلود رایگان فایل جملات مدیریتی با فرمت ppt

92

دانلود رایگان فایل از عیاری تا لمپنیسم با فرمت pdf

93

دانلود رایگان فایل اگر آدمها همدیگر را دوست بدارند با فرمت pdf

94

دانلود رایگان فایل پستچی با فرمت pdf

95

دانلود رایگان فایل اصول و مبانی ارتباطات با فرمت pdf

96

دانلود رایگان فایل الف با فرمت pdf

97

دانلود رایگان فایل نظریه انتخاب با فرمت pdf

98

مروری جامع بر حسابداری مالی جلد دوم

99

دانلود رایگان فایل اطلاعات استان آذربایجان غربی با فرمت pdf

100

کتاب مبانی مدیریت دولتی طاهره فیضی و سیاوش رضایی فصل 9

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  * لیست 100 عدد فایل جغرافیا،کتاب،علوم سیاسی،درس،جزوه ،زبان،،حقوق،پاورپوینت  و سایر موارد(بروز)

ردیف

عنوان

1

درسنامه فیزیک دوازدهم تجربی فصل دو دینامیک ۲۸ ص pdf

2

درسنامه فیزیک دوازدهم تجربی فصل اول حرکت بر خط راست ۱۵ ص pdf

3

درسنامه زیست دوازدهم تجربی فصل سوم انتقال اطلاعات در نسلها ۱۶ ص pdf

4

درسنامه زیست دوازدهم تجربی فصل دوم جریان اطلاعات در یاخته ۲۹ ص pdf

5

درسنامه هویت اجتماعی دوازدهم درس ۱ تا ۴ به همراه نمونه سوال درس به درس و نهایی ۸۹ ص pdf

6

درسنامه هویت اجتماعی دوازدهم درس پنجم 3 ص pdf

7

درسنامه هویت اجتماعی دوازدهم درس ششم ۵ ص pdf

8

درسنامه زیست دوازدهم تجربی فصل اول مولکولهای اطلاعاتی ۲۶ ص pdf

9

پاسخ فعالیت های زیست دوازدهم ۷ ص ۱۳۹۹ ویژه دبیران pdf

10

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور جمهوری کنگو (کنگو برازویل) در 30 اسلاید

11

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور بوتان در 28 اسلاید

12

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور برونئی در 22 اسلاید

13

دانلود رایگان کتاب دنیای جن ها و شیاطین

14

درسنامه شیمی دوازدهم جلوه ای از هنر پیوند با زندگی ۷ ص pdf

15

درسنامه شیمی دوازدهم جلوه ای از هنر پیوند شیمیایی ۱۳ ص pdf

16

درسنامه شیمی دوازدهم جلوه ای از هنر تمرینهای دوره ای ۴ ص pdf

17

درسنامه شیمی دوازدهم جلوه ای از هنر تولید برق ۵ ص pdf

18

درسنامه شیمی دوازدهم جلوه ای از هنر رفتار مولکولها توزیع الکترونها ۱۰ ص pdf

19

درسنامه شیمی دوازدهم جلوه ای از هنر مقدمه سیلیس زیبا ۱۰ ص pdf

20

درسنامه شیمی دوازدهم جلوه ای از هنرچینش زیبا و منظم و سه بعدی یونها 11 ص pdf

21

درسنامه شیمی دوازدهم درس مولکولها در خدمت تندرستی ۱۳ ص pdf

22

درسنامه فصل دوم شیمی دوازدهم آسایش و رفاه در سایه شیمی ۷ ص pdf

23

دانلود کتاب REMOTE SENSING OF ATMOSPHERE AND OCEAN FROM SPACE: MODELS, INSTRUMENTS AND TECHNIQUES

24

تحقیق آسیب شناختی نظام خانواده در ایران: خشو نت خانوادگی

25

لغات تافل

26

دانلود پاورپوینت درس دوم زبان هفتم

27

تحقیق تجزیه و تحلیل مبانی فلسفی و نقش آن در ساختار آموزش نظام باز و از دور

28

پاورپوینت گئورگ زیمل

29

خلاصه کتاب

30

تحقیق پژوهشی عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

31

جامعه شناسی پول زیمل

32

کارل مانهایم

33

بررسی آسیب‌شناسی شبکه‌های مجازی بر امنیت اجتماعی

34

خشونت خانگی علیه زنان

35

بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه‌نشینی در شهرخرم‌آباد

36

نظریه قشربندی اجتماعی (کارکردگرایی)

37

گزارش فرهنگی دانشگاه فرهنگیان3

38

میشل فوکو - مفاهیم، آثار، دیدگاهها و اندیشه ها

39

بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی مشترک

40

پاور و ورد توان بخشی وسایل کمکی برای معلولین (پروتز و ارتز)

41

دانلود کتاب صوتی چشمان تاریکی اثر دین کونتز

42

کارت ویزیت لایه باز پوشاک زنانه

43

جی تی ای وی اندروید با حجم بالا وبا گرافیک ps4 بدون دسته

44

بررسی مسائل اشتغال و بیکاری در ایران

45

نظریه های جامعه شناختی نوربرت الیاس

46

کارت ویزیت لایه باز بیمه پاسارگاد

47

مقاله سرمایۀ اجتماعی

48

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان دینداری دانشجویان

49

کتاب آرامش درون اثر جان کایلی

50

دانلود رایگان دوره بیولوژی باورها دکتر بروس لیپتون

51

خرید و دانلود کتاب نایاب و کاربردی اورهال بال و بدنه و موتور هواپیما زبان اصلی 342 صفحه pdf

52

خرید و دانلود جزوه آشنایی با فوم های فلزی و جزوه روش های ساخت فوم های فلزی شامل 2 فایل pdf

53

دانلود رایگان فایل اصلاح یا انقلاب با فرمت pdf

54

دانلود رایگان کتاب نامه های سیاسی دهخدا

55

کارت ویزیت لایه باز نجاری

56

دانلود رایگان فایل نگرشی بر هویت و زبان و فرهنگ کردستان با فرمت pdf

57

بنر لایه باز تبریک قهرمانی

58

دانلود رایگان فایل تاریخ قرن هیجدهم، انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون با فرمت pdf

59

دانلود رایگان فایل شما که غریبه نیستید با فرمت pdf

60

دانلود رایگان فایل تاریخ لرستان در دوران پهلوی با فرمت pdf

61

کارت ویزیت لایه باز میوه فروشی

62

دانلود پاورپوینت سرویس های دوره ای

63

دانلود رایگان فایل ریشە تاریخی ملت کورد با فرمت pdf

64

دانلود رایگان فایل سه مرد در برف با فرمت pdf

65

دانلود پاورپوینت تاریخ باغسازی جهان

66

دانلود رایگان فایل عقیده امامان چهارگانه اهل سنت گرامی با فرمت pdf

67

دانلود رایگان فایل زندگی نامه عمر فاروق با فرمت pdf

68

دانلود رایگان فایل زندگی نامه عثمان ذی النورین با فرمت pdf

69

دانلود پاورپوینت استاندارد بین المللی حسابداری شماره 12مالیات بر در آمد

70

تقویم دیواری سال 1400 طرح شهید (2) - PSD - فتوشاپ

71

تقویم دیواری سال 1400 طرح شهید (2) - PSD - فتوشاپ

72

دانلود پاورپوینت روشهای حفظ ، نگهداری و مراقبت از تجهیزات پزشکی

73

درسنامه عربی دوازدهم درس سوم ۱۵ ص pdf

74

درسنامه عربی دوازدهم تجربی و ریاضی درس دوم ۲۲ ص pdf

75

درسنامه عربی دوازدهم تجربی و ریاضی درس چهار ۲۰ ص pdf

76

دانلودپاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری

77

درسنامه عربی دوازدهم تجربی ریاضی درس اول ۱۸ ص pdf

78

کارت ویزیت لایه باز بلوک زنی

79

تقویم دیواری سال 1400 طرح شهید - PSD - فتوشاپ

80

کارت ویزیت لایه باز باطریسازی

81

دانلود رایگان فایل زندگی نامه علی مرتضی (ع) با فرمت apk

82

دانلود رایگان فایل اسامه بن لادن و تروریسم جهانی با فرمت pdf

83

دانلود رایگان فایل بینش مینوی با فرمت pdf

84

دانلود رایگان فایل تعریف علم موسیقی با فرمت pdf

85

دانلود رایگان فایل جامعه‌شناسی هنر با فرمت pdf

86

دانلود رایگان فایل یادگاران کهن با فرمت pdf

87

دانلود رایگان قایل سال های ابری با فرمت pdf

88

دانلود کتاب درسنامه فارسی جراحی لارنس 2019 احمدزاده جلد 2

89

دانلود رایگان فایل (روانشناسی جاسوسی) با فرمت pdf

90

دانلود رایگان فایل هنر تمدنهای پیشین با فرمت pdf

91

دانلود رایگان فایل اولویت فلسفه بر دموکراسی با فرمت pdf

92

تقویم دیواری سال 1400 طرح شهید - PSD - فتوشاپ

93

دانلود جزوه ریاضی مهندسی مهندس کریمی موسسه نصیر برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

94

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب 1

95

دانلود رایگان فایل هژمونی و استراتژی سوسیالیستی به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال با فرمت pdf

96

دانلود رایگان فایل بنیادهای تفکر سیاسی مدرن با فرمت pdf

97

دانلود رایگان فایل تاریخ فلسفۀ غرب (مجموعۀ چهار جلدی) با فرمت pdf

98

دانلود رایگان فایل فلسفه و اندیشه سبز ها با فرمت pdf

99

دانلود رایگان فایل موفقیت یا شکست در 90 روز اول pdf

100

دانلود رایگان فایل سفری به دیار الموت، لرستان و ایلام pdf