فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

heartبا کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک های دانلود فایل منتقل می شوید:

 

لیست ۱۴۰ عدد فایل تئاتر و سایر موضوعات(هنر)

عنوان

ردیف

دانلود مداحی سوزناک حسن برکتی پور . حسنچی . استریو یاس زیاران

1

طنز جدید رحمت و شربت به نام الچی

2

دانلود تعزیه تصویری حر ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

3

دانلود تعزیه تصویری مسلم ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

4

دانلود تعزیه تصویری فاطمه زهرا ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

5

نسخه تعزیه کامل بازار شام و وفات رقیه زمینه مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

6

دانلود نسخه تعزیه کامل وفات پیامبر زمینه نور مازندران . استریو یاس زیاران 09127878771

7

نسخه تعزیه کامل وفات پیامبر به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

8

نسخه تعزیه کامل مبعث پیامبر به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

9

نسخه تعزیه کامل شهادت حضرت قاسم با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

10

نسخه تعزیه فرنگی درتعزیه بازار شام با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

11

نسخه تعزیه کامل فاطمه زهرا زمینه مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

12

نسخه تعزیه کامل فاطمه زهرا با بهترین شعر ها صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

13

نسخه تعزیه کامل علی اکبر زمینه مازندران صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

14

نسخه تعزیه کامل علی اکبر با شعر های جدید صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

15

نسخه تعزیه کامل علی اکبر ترکی با شعر های جدید صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

16

نسخه تعزیه کامل حضرت عباس ترکی با شعر های جدید صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

17

نسخه تعزیه حضرت عباس زمینه انجم با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

18

نسخه تعزیه طفلان مسلم زمینه نور مازندران با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

19

نسخه تعزیه حضر عباس زمینه مازندران با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

20

نسخه تعزیه وفات حضرت زینب با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

21

نسخه تعزیه حضرت عباس زمینه نور مازندران با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

22

نسخه تعزیه حر زمینه مازندران با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

23

نسخه تعزیه حر جدید با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

24

نسخه تعزیه حر با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

25

نسخه تعزیه کامل بازار شام مازندران با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

26

نسخه تعزیه کامل امیر مصیب به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

27

نسخه تعزیه کامل امام کاظم زمینه نور مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

28

نسخه تعزیه کامل امام کاظم مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید شما دوستان عزیز برای دانلود این نسخه تعزیه فوق العاده

29

نسخه تعزیه کامل امام علی نور مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

30

نسخه تعزیه کامل امام علی نور مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

31

نسخه تعزیه کامل امام حسین زمینه مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

32

نسخه تعزیه کامل امام حسن زمینه مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

33

نسخه تعزیه کامل امام حسین ترکی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

34

نسخه تعزیه کامل امام حسین ترکی شعر های زیبا به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

35

دانلود تعزیه تصویری امام حسین ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

36

دانلود تعزیه تصویری عابس و شوزب ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

37

دانلود تعزیه تصویری علی اکبر ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

38

دانلود تعزیه تصویری حضرت عباس ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

39

دانلود تعزیه تصویری طفلان مسلم 98 خوانسار . صفری . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

40

دانلود تعزیه تصویری تولد امام حسین 98 خوانسار . صفری . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

41

دانلود تعزیه تصویری مسلم 98 خوانسار . مظفر قربان نژاد و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

42

دانلود تعزیه تصویری حر 98 خوانسار . صفری . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

43

دانلود تعزیه تصویری امام کاظم 98 خوانسار . صفری . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

44

دانلود تعزیه تصویری امام حسن 98 خوانسار . رضایی . صفری . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

45

دانلود تعزیه تصویری امام علی 98 خوانسار . صفری . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

46

دانلود تعزیه تصویری حضرت عباس 98 خوانسار . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

47

طنز بابک نهرین ایزوگام با کیفیت

48

طنز جدید بابک نهرین یا همان صمد محمد بنام هدیه

49

Westward Expansion_ A History of the American Frontier

50

Semiotics of Theatre and Drama

51

Arts management

52

The Modern Construction of Myth

53

The Theory and Analysis of Drama

54

Tragic Drama and Modern Society

55

نمایشنامه خرده جنایت های زن و شوهری

56

نمایشنامه خیانت انشتین

57

Making Stage Props

58

Scene Painting Projects for Theatre

59

Theatre and citizenship

60

Shakespeares Clown

61

Greek Theatre Performance

62

دانلود نسخه تعزیه زره پوشی مخالف خوانی همه تعزیه ها 18 نوع مختلف

63

دانلود نسخه تعزیه ورودی شمر 11 نوع مختلف

64

دانلود نسخه تعزیه مخمس شمر و حضرت عباس 100 نوع مختلف

65

دانلود نسخه تعزیه مبارز شمر 30 نوع مختلف

66

دانلود نسخه تعزیه جلوگیری شمر 15 نوع مختلف

67

دانلود تعزیه کامل تصویری ذبح اسماعیل 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

68

دانلود تعزیه کامل تصویری وفات خدیجه (س) 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

69

دانلود تعزیه کامل تصویری ذبح اسماعیل 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

70

دانلود تعزیه کامل تصویری قاسم جواد مرادی 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

71

دانلود تعزیه کامل تصویری غدیر خم 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

72

دانلود تعزیه کامل تصویری فاطمه زهرا (س) گلختمی 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

73

دانلود تعزیه تصویری امام زاده ابراهیم رشت 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

74

دانلود تعزیه تصویری کامل امام رضا (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

75

دانلود تعزیه صوتی کامل امام علی (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

76

دانلود تعزیه تصویری کامل علی اکبر (ع) مهدی کلانتری سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

77

دانلود تعزیه تصویری کامل امام حسین (ع) محسن گیوه کش و گلختمی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

78

دانلود تعزیه صوتی کامل امام رضا (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

79

دانلود تعزیه صوتی کامل ذبح اسماعیل سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

80

دانلود تعزیه صوتی کامل طفلان مسلم سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

81

دانلود تعزیه صوتی کامل تولد امام حسین (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

82

دانلود تعزیه صوتی کامل مسلم سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

83

دانلود تعزیه صوتی کامل وفات حضرت خدیجه (س) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

84

دانلود تعزیه صوتی کامل حر حاج محسن گیوه کش . صفری سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

85

دانلود تعزیه صوتی کامل حضرت قاسم (ع) جواد مرادی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

86

دانلود تعزیه صوتی کامل غدیر خم سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

87

دانلود تعزیه صوتی کامل فاطمه زهرا (س) سید حسن گلختمی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

88

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسین (ع)محسن گیوه کش سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

89

دانلود تعزیه صوتی کامل امام زاده ابراهیم رشت سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

90

دانلود تعزیه صوتی کامل امام کاظم (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

91

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسن (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

92

دانلود تعزیه صوتی کامل امام علی (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

93

دانلود تعزیه صوتی کامل علی اکبر (ع) مهدی کلانتری . گلختمی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

94

دانلود تعزیه صوتی کامل حضرت عباس (ع) امیر صفری . گلختمی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

95

دانلود تعزیه تصویری کامل حر محسن گیوه کش و صفری سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

96

دانلود تعزیه تصویری حضرت عباس (ع) امیر صفری . گلختمی و ... در استریو یاس زیاران 09127878771

97

کلاس بازیگری

98

بسته آموزشی فیلمنامه نویسی

99

فیلمنامه نویسی

100

چگونگی شکل گیری کاراکتر «ژاکلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!»

101

پژوهش عوامل انتقادی بر تئاتر

102

دانلود تعزیه تصویری کامل طفلان مسلم سال 97 خوانسار

103

دانلود تعزیه تصویری کامل به چاه انداختن یوسف سال 97 خوانسار

104

دانلود تعزیه تصویری کامل حر توسط مظفر قربان نژاد و صفری سال 97 خوانسار

105

دانلود تعزیه تصویری کامل حمزه سید الشهدا سال 97 خوانسار

106

دانلود تعزیه تصویری کامل قاسم توسط محمد طوطی سال 97 خوانسار

107

دانلود تعزیه تصویری کامل فاطمه صغری توسط گلختمی سال 97 خوانسار

108

دانلود تعزیه تصویری کامل مسلم امام صادق (ع) سال 97 خوانسار

109

دانلود تعزیه تصویری کامل امام رضا (ع) سال 97 خوانسار

110

دانلود تعزیه تصویری کامل امام کاظم (ع) سال 97 خوانسار

111

دانلود تعزیه تصویری کامل امام حسن (ع) سال 97 خوانسار

112

دانلود تعزیه تصویری کامل مسلم ابن عقیل توسط امیر صفری سال 97 خوانسار

113

دانلود تعزیه تصویری کامل فاطمه زهرا (س) سال 97 خوانسار

114

دانلود تعزیه تصویری کامل امام علی (ع) سال 97 خوانسار

115

دانلود تعزیه کامل امام حسین توسط محسن گیوه کش سال 97 خوانسار 2 ساعت آخر

116

دانلود تعزیه کامل امام حسین توسط محسن گیوه کش سال 97 خوانسار 2 ساعت اول

117

دانلود تعزیه تصویری کامل بازار شام و وفات حضرت رقیه سال 97 خوانسار

118

دانلود تعزیه تصویری کامل علی اکبر توسط مهدی کلانتری سال 97 خوانسار

119

دانلود تعزیه تصویری کامل حضرت عباس توسط محسن گیوه کش سال 97 خوانسار

120

دانلود تعزیه کامل فاطمه زهرا (س) سال 97 خوانسار

121

دانلود تعزیه کامل مسلم ابن عقیل توسط امیر صفری سال 97 خوانسار

122

دانلود تعزیه کامل حر مظفر و امیر صفری سال 97 خوانسار

123

دانلود تعزیه کامل حمزه سید الشهدا سال 97 خوانسار

124

دانلود تعزیه کامل حضرت قاسم توسط محمد طوطی سال 97 خوانسار

125

دانلود تعزیه کامل فاطمه صغری و ورود به مدینه سال 97 خوانسار

126

دانلود تعزیه کامل امام صادق (ع) سال 97 خوانسار

127

دانلود تعزیه کامل امام رضا (ع) سال 97 خوانسار

128

emam mohsen 97 khansar

129

دانلود تعزیه کامل امام کاظم (ع) سال 97 خوانسار

130

دانلود تعزیه کامل امام حسن (ع) سال 97 خوانسار

131

دانلود تعزیه کامل امام علی (ع) سال 97 خوانسار

132

دانلود تعزیه کامل به چاه انداختن حضرت یوسف سال 97 خوانسار

133

دانلود تعزیه کامل بازار شام سال 97 خوانسار

134

دانلود تعزیه کامل حضرت علی اکبر مهدی کلانتری سال 97 خوانسار

135

دانلود تعزیه کامل حضرت عباس توسط محسن گیوه کش سال 97 خوانسار

136

دانلود تعزیه کامل مسلم حاج محمد مهرانی سال 96 در طالقان . بهترین تعزیه با نسخه های زیرخاکی

137

دانلود تعزیه صوتی کامل حر شکرالله جعفری و محسن گیوه کش 97 زیاران

138

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسین (ع) سال 97 شکرالله جعفری . شهرک زیاران

139

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسین (ع) سال 97 در دهدر طالقان . محسن گیوه کش . امیر صفری . گلختمی

140

 

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی